รหัสวิชา             210 -2201        ชื่อวิชา               เทคโนโลยีคอนกรีต

รหัสวิชา             2106-2202       ชื่อวิชา               โครงสร้างเบื้องต้น

รหัสวิชา             2106-2203       ชื่อวิชา               เทคนิคก่อสร้าง1

รหัสวิชา             2106-2204       ชื่อวิชา               เทคนิคก่อสร้าง2

รหัสวิชา             2106 - 2205     ชื่อวิชา               การประมาณราคา 1

รหัสวิชา             2106-2206       ชื่อวิชา               การประมาณราคา 2

รหัสวิชา             2106-2207       ชื่อวิชา               การสำรวจ

รหัสวิชา             2106-2209       ชื่อวิชา               เขียนแบบโยธา1

รหัสวิชา             2106-2210       ชื่อวิชา               เขียนแบบโยธา 2

รหัสวิชา             2106-2211       ชื่อวิชา               เขียนแบบโยธา 3

รหัสวิชา             2106-2212       ชื่อวิชา               เขียนแบบโยธา4

รหัสวิชา             2106-2216       ชื่อวิชา               งานก่อสร้างอาคาร 1

รหัสวิชา             2106-2216       ชื่อวิชา               งานก่อสร้างอาคาร 1

รหัสวิชา             2106-2217       ชื่อวิชา               งานก่อสร้างอาคาร 2

รหัสวิชา             2106-2219       ชื่อวิชา               งานสุขาภิบาล

รหัสวิชา             2106 - 2309     ชื่อวิชา               การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1

รหัสวิชา             2106-2312       ชื่อวิชา               วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1

รหัสวิชา             2106-2313       ชื่อวิชา               การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2

รหัสวิชา             2106-2502       ชื่อวิชา               การสำรวจ 2

รหัสวิชา             2106-2513       ชื่อวิชา               การระดับ 2

รหัสวิชา             3106-0005       ชื่อวิชา              ปฏิบัติงานก่อสร้าง

รหัสวิชา             3106-0006       ชื่อวิชา               การประมาณราคาก่อสร้าง

รหัสวิชา             3106-0007       ชื่อวิชา               เขียนแบบก่อสร้าง

รหัสวิชา             3106-0008       ชื่อวิชา               การสำรวจ

รหัสวิชา             3106-2010       ชื่อวิชา               ปฐพีกลศาสตร์

รหัสวิชา             3121-2001       ชื่อวิชา               การทดสอบวัสดุ

รหัสวิชา             3121-2003       ชื่อวิชา              คอนกรีตเทคโนโลยี

รหัสวิชา             3121-2004       ชื่อวิชา              ปฐพีกลศาสตร์

รหัสวิชา             3121-2008       ชื่อวิชา              ประมาณราคางานโยธา

รหัสวิชา             3121-2011       ชื่อวิชา              การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา             2106-2201       ชื่อวิชา              งานโยธา

รหัสวิชา             2106-2217       ชื่อวิชา               งานก่อสร้างอาคาร 2

รหัสวิชา             2106-2504       ชื่อวิชา              ารสำรวจ 4

รหัสวิชา             21062512        ชื่อวิชา               การระดับ1

รหัสวิชา             2106- 2513      ชื่อวิชา               การระดับ 2

รหัสวิชา             3000-0206       ชื่อวิชา               การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

รหัสวิชา             3100-0101       ชื่อวิชา               กลศาสตร์วิศวกรรม1

รหัสวิชา             3100-0107       ชื่อวิชา               ความแข็งแรงของวัสดุ

รหัสวิชา             3106-2009       ชื่อวิชา               ทฤษฎีโครงสร้าง

รหัสวิชา             3106-2010       ชื่อวิชา               ปฐพีกลศาสตร์

รหัสวิชา             3108-1002       ชื่อวิชา               กฎหมายและสัญญา

รหัสวิชา             31082008        ชื่อวิชา               ทฤษฎีโครงสร้าง

รหัสวิชา             3108-2001       ชื่อวิชา               วัสดุและวิธีการก่อสร้าง

รหัสวิชา             3121-2002       ชื่อวิชา               ทฤษฎีโครงสร้าง

รหัสวิชา             31062007        ชื่อวิชา               คอนกรีตเทคโนโลยี

รหัสวิชา             31212006        ชื่อวิชา               วิศวกรรมการทาง

รหัสวิชา             3121-2007       ชื่อวิชา               เทคนิคก่อสร้างงานโยธา

รหัสวิชา             3121-2009       ชื่อวิชา                การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสวิชา             3121-2010       ชื่อวิชา               การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

รหัสวิชา             3121-2011       ชื่อวิชา               การการเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา             3121-2013       ชื่อวิชา               ชลศาสตร์

รหัสวิชา             3121-2102       ชื่อวิชา               การเขียนแบบโยธา

รหัสวิชา             3121-2105       ชื่อวิชา               กฎหมายก่อสร้าง

รหัสวิชา             3121-2106       ชื่อวิชา               ทดสอบวัสดุงานทาง

รหัสวิชา             3121-2108       ชื่อวิชา               การควบคุมงานและการตรวจงาน

รหัสวิชา             3121-4102       ชื่อวิชา               ปฏิบัติงานโยธา 2

รหัสวิชา             3000-0206       ชื่อวิชา               การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

                                                                          (Computer Assistance in Designs)

รหัสวิชา             21062208       ชื่อวิชา              การสำรวจเส้นทาง

รหัสวิชา             3121-6001       ชื่อวิชา               โครงการงานโยธา

รหัสวิชา             2106-2110       ชื่อวิชา               กลศาสตร์โครงสร้าง 1

รหัสวิชา             2106-2207       ชื่อวิชา               การสำรวจ

รหัสวิชา             2106-2213       ชื่อวิชา               งานไม้

รหัสวิชา             2106-2216       ชื่อวิชา               งานก่อสร้างอาคาร 1

รหัสวิชา             2106-2221       ชื่อวิชา               งานโยธา

sayamolf@gmail.com
engine by www.mycybersoft.com?iam=sayamon